Défense sur :
1. Oï Tsuki
2. Gyaku Tsuki
3. Yoko Uchi
4. Mae Geri
5. Yoko Geri
6. Mawashi Geri
+ enchaînement.